Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEVON CARRETTE (onderneming-natuurlijke persoon)

KBO 0716.956.494

 

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1.2. Een bestelling van werken, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging.

1.3. Elke annulering van de bestelling moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de aannemer. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 25% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de aannemer. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

 

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

 

ARTIKEL 3 – OFFERTE EN PRIJS

3.1. De prijs is deze zoals op het bestek vermeld, tenzij de aannemer zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. De door de aannemer opgegeven prijzen kunnen bij iedere factuur aangepast worden volgens een formule, waarbij rekening gehouden wordt met de stijging van de prijs van de materialen en van de uurlonen in de periode vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst en de factuurdatum. Ingevolge deze berekening wordt de prijs in dezelfde verhouding aangepast. De bewijslast van deze prijsstijging ligt bij de aannemer. Het feit dat deze prijsaanpassing niet wordt doorgevoerd op het ogenblik dat dit zou kunnen impliceert geenszins dat van de verdere prijsherzieningen afstand zou gedaan worden.

3.3 Al hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen, en waarvan de klant om uitvoering verzoekt, dient als een meerwerk beschouwd te worden en zal afzonderlijk worden aangerekend. De offertes blijven 1 maand geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijsaanpassing.

3.4. De prijs is exclusief B.T.W.

3.5. De prijs geldt inclusief kosten voor levering en vervoer.

 

ARTIKEL 4 – CONTROLE EN WAARBORG

De opdrachtgever hoort de werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de aannemer binnen de vijf dagen na de levering. Na vijf dagen worden de werken geacht te zijn aanvaard en geen zichtbare gebreken te vertonen.

 

ARTIKEL 5 – LEVERING en RISICO

5.1. Levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de aannemer/verkoper verlaten.

5.2. De klant die ten onrechte weigert de aangeboden werken in ontvangst te nemen dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de aannemer toekomen.

5.3. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s betreffende de verkochte goederen, zelfs indien het vervoer door onze zorgen of in onze opdracht gebeurt.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij de levering van de werken.

6.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.

Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

6.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% ingeval van levering van werken met een totale waarde tot € 2.500, met een minimum van 250 EUR. Voor de levering van werken met een waarde hoger dan € 2.500, is een schadevergoeding van € 375 verschuldigd, vermeerderd met een vergoeding van 10% berekend op de waarde van de geleverde werken die € 2.500 overstijgt. Deze schadevergoeding komt overeen met de hinder die de aannemer ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de aannemer aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een interest verschuldigd van 8% per jaar.

6.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.

6.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan en dit per aangetekend schrijven.

6.6. Behoudens overmacht of vertraging in de levering van de door de aannemer te gebruiken materialen, zal in geval van vertraging in de uitvoering van de werken door de aannemer een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant ten bedrage van 3% van de waarde van de te leveren werken per dag vertraging en dit vanaf de vijfde dag vertraging nadat de aannemer door de klant in gebreke is gesteld middels aangetekend schrijven. In voorkomend geval is de totale schadevergoeding nooit meer dan € 500, onverminderd het recht van de klant om andere gemeenrechtelijke sancties in te roepen wegens contractuele wanprestatie. Deze paragraaf is enkel van toepassing in de relatie met consumenten in de zin van art. I.1, 2° WER.

 

ARTIKEL 7 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

 

ART. 8 – NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

 

ART. 9 – EXONERATIEBEDING

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken en in art. 6.6 van huidige voorwaarden, zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde werken, behalve in geval van opzet of zware fout. De aannemer is gehouden tot een inspanningsverbintenis en geenszins tot een resultaatsverbintenis. De aannemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten ten gevolge van foutieve of onvolledige informatie die door de klant wordt verschaft.

 

ART. 10 – ONDERAANNEMING

Bij de uitvoering van werken in onderaanneming zal de hoofdaannemer zich verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid waarbij ook de uitvoering van onze werken zal zijn verzekerd.

 

ARTIKEL 11 – GESCHILLENREGELING

10.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

10.2. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.